Cjenik usluga

Temeljem čl. 206. i 207. Zakona o vodama (NN 153/09,130/11,56/13,14/14), direktor Konavoskog komunalnog društva d.o.o. , dana 20.travnja 2018.g. donosi

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene /tarifa vodne usluge/, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čini područje Općine Konavle pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe, usluga javne odvodnje, te usluga crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama.

Članak 3.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim postorima /domaćinstva/ određuje se kako slijedi:

a) za korisnike koji su priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø 13    -    11,78 kn/mj;
    - profil Ø 20    -    17,11 kn/mj;
    - profil Ø 25    -    24,68 kn/mj;
    - profil Ø 30    -    35,33kn/mj;
    - profil Ø 40    -    60,07 kn/mj;
    - profil Ø 50    -    83,31 kn/mj;
    - profil Ø 80    -  170,10 kn/mj;
    - profil Ø 100  -  257,41 kn/mj;
    - profil Ø 150  -  556,83 kn/mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna)/ 6,28 kn/m3.

3) osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda /varijabilna/ 2,00kn/m3.

4) osnovna cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda /varijabilna/ 0,50 kn/m3;

5) osnovna cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva /varijabilna/ 3,00 kn/m3.

U cijenu nije uračunat PDV.

 

b) za korisnike koji nisu priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø 13    -    7,05kn/mj;
    - profil Ø 20    -  10,56kn/mj;
    - profil Ø 25    -  16,94kn/mj;
    - profil Ø 30    -  25,55kn/mj;
    - profil Ø 40    -  48,31kn/mj;
    - profil Ø 50    -  69,54kn/mj;
    - profil Ø 80    -  155,33kn/mj;
    - profil Ø 100  -  241,64kn/mj;
    - profil Ø 150  -  540,06kn./mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 6,28 kn/m3.

3) osnovna cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva /varijabilna/ 1,96 kn/m3

U cijenu nije uračunat PDV.

Fiksni dio osnovne cijene usluge javne odvodnje za hidrante postavljene na stambenim zgradama, bez obzira na profil vodomjera iznosi 50,00 kn bez PDV-a.Taj se iznos dijeli na ukupan broj stanova.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima /gospodarstvo/ određuje se kako slijedi:

 a) za korisnike koji su priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø13    -  11,78kn/mj;
    - profil Ø20    -  17,11kn/mj;
    - profil Ø25    -  24,68kn/mj;
    - profil Ø30    -  35,33kn/mj;
    - profil Ø40    -  60,07kn/mj;
    - profil Ø50    -  83,31kn/mj;
    - profil Ø80    -  170,10kn/mj;
    - profil Ø100  -  257,41kn/mj;
    - profil Ø150  -   556,83kn/mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 14,00 kn/m3.

3) osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda /varijabilna/ 2,00 kn/m3,

4) osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda /varijabilna/ 0,50 kn/m3,

U cijenu nije uračunat PDV.

 

b) Za korisnike u poslovnim prostorima /gospodarstvo/ koji nisu priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø13    -      7,05kn/mj;
    - profil Ø20    -    10,56kn/mj;
    - profil Ø25    -    16,94kn/mj;
    - profil Ø30    -    25,55kn/mj;
    - profil Ø40    -    48,31kn/mj;
    - profil Ø50    -    69,54kn/mj;
    - profil Ø80    -  155,33kn/mj;
    - profil Ø100  -  241,64kn/mj;
    - profil Ø150  -  540,06kn./mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 14,00 kn/m3;

U cijene nije uključen PDV.

Članak 4.

Cijena crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama izračunava se na sljedeći način:

a) cijena pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadne vode iz septičkih jama u redovno radno vrijeme (radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15 sati): 

- 1.000,00 kn po cisterni bez PDV-a;

b) cijena izvan radnog vremena, te neradnih dana i blagdana:

- 1.200,00 kn po cisterni bez PDV-a

 

Članak 5.

Korisnicima usluge javne vodoopskrbe varijabilni dio cijene usluge obračunava se prema isporučenoj količini vode po m3 očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.  

Varijabilni dio usluge javne odvodnje obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode ili količine ispuštene otpadne vode utvrđene temeljem mjerača protoka korisnika čije su nekretnine priključene na javnu odvodnju.

Članak 6.

Cijena usluge iz članka 3. toč. 5. Odluke koju plaćaju socijalno ugroženi građani primjenjuje se za količine vode isporučene za osnove potrebe kućanstava.

Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugroženim građanima se smatraju osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave. 

O načinu i postupku ostvarivanja prava socijalno ugroženi građani, koji ostavruju pravo na povlaštenu cijenu vodnih usluga, jedinica lokalne samouprave i javni isporučitelj vodnih usluga sklopit će poseban ugovor.

Članak 7.

Uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuju porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda, u skladu sa posebnim propisima.

Članak 8.

Korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe opskrba vodom vršit će se cisternama,  po njihovoj prethodnoj narudžbi Konavoskom komunalnom društvu d.o.o., a cijena vode iznosit će 6,28 kn/m3.

Članak 9.

Ova odluka donesena je uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Konavle

Klasa: 352-07/18-01/1, Ur. br. 2177-02-02-18-1 od 23. travnja 2018. g. te se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana, računajući od dana dobivanja prethodne suglasnosti načelnika Općine Konavle.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga ( Službeni glasnik Općine Konavle br: 4/13) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga (Službeni glasnik Općine Konavle br:10/13).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana računajući od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle, a primjenjuje se od 1. svibnja 2018. g.

:

______________________

Marko Glavić d.i.s., v.r.

Direktor

 

 

 

       ODLUKA O CJENIKU

komunalne usluge za izdavanje podataka za projektiranje

 

I/

1. Izdavanje podataka za projektiranje                         Ukupno sati       Cijena sata           Ukupno

kućnog vodovoda i odvodnje

induvidualnih stambenih objekata do dvije

zasebne stambene cjeline i manjih

poslovnih objekata (uviđaj na terenu,

crtanje, obrada podataka i sl.);                                                 6                  75,00                  450,00 kn

 

2. Izdavanje podataka za projektiranje

kućnog vodovoda i odvodnje

induvidualnih stambenih (poslovnih)

objekata iznad četiri zasebne stambene

cjeline i većih poslovnih objekata (uviđaj

na terenu, crtanje obrada podataka,

mjerenje tlakova, i sl.);                                                               8                   75,00                  600,00 kn

 

3. Izdavanje podataka za projektiranje

kućnog vodovoda i odvodnje za

višestambene zgrade;                                                               10                  75,00               1.500,00 kn

 

4. Izdavanje podataka za projektiranje

kućnog vodovoda i odvodnje za hotele,

industriju i sl.;                                                                             20                   75,00             4.200,00 kn

 

Napomena: u cijenu nije uključen PDV.

 

  II/                                                                                         ODLUKA O CJENIKU 

                 komunalne usluge za izdavanje suglasnosti na glavni projekt

 

1. Izdavanje suglasnosti na priključke                               Ukupno sati            Cijena sata                 Ukupno

vodovoda i odvodnje obiteljskih

stambenih objekata do četiri zasebne

stambene cjeline i manjih poslovnih

objekata (pregled projekta sa hidrauličnim

računom, dostavljanje svih potrebnih

objašnjenja i uvjeta za priključenje);                                         6                              75,00                     450,00 kn

 

2. Izdavanje suglasnosti na glavni projekt

vodovoda i odvodnje obiteljskih

stambenih objekata (od četiri do osam

zasebnih stambenih cjelina) i većih

poslovnih objekata (pregled objekta sa

hidrauličnim računom, dostavljanje svih

potrebnih objašnjenja u vezi priključenja);                                8                               75,00                      600,00 kn

 

 

3. Izdavanje suglasnosti na priključke                                  Ukupno sati                Cijena sata               Ukupno           

vodovoda i odvodnje za višestambene

zgrade (iznad osam stanova);                                                    20                                 75,00                   1.500,00 kn

 

 

4. Izdavanje suglasnosti na priključke

vodovoda i odvodnje za hotele, industriju

i sl.;                                                                                                50                                 75,00                    3.750,00 kn

Napomena: u cijenu nije uključen PDV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Temeljem čl. 37. i 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i čl. 22. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, direktor Konavoskog komunalnog društva d.o.o. donosi:

 

1) Cjenik izvedbe vodovodnog priključka za 2021. g.

2) Cjenik izvedbe kanalizacijskog priključka za 2021. g.

 

 

pdf Cjenik izvedbe kanalizacijskog priključka.pdf

pdf Cjenik izvedbe vodovodnog priključka.pdf